درباره شهرزادبال

شما بیشتر به بهترین کشور روی کره زمین خوش آمدید. ایران، جواهری در تاج خاورمیانه ، ترکیبی از معماری باشکوه و مردم خونگرم و صمیمی. مردم اینجا مهربان هستند. این یک حقیقت گرایی است که هنگام سفر به این کشور و مهمان نوازی درخشان می شود و این افراد در آن مهارت دارند.

در فهرست میراث جهانی یونسکو چندین میراث فرهنگی ملموس و نامشهود در ایران گنجانده شده است که در میان آنها تخت جمشید و میدان نقش_جهان از مشهورترین آنها هستند. تخت جمشید که توسط داریوش اول در سال 518 قبل از میلاد تاسیس شد ، تخت جمشید پایتخت امپراتوری هخامنشی بود. این بنا در یک تراس بسیار نیمه مصنوعی و نیمه طبیعی ساخته شده است ، جایی که پادشاه پادشاهان یک مجموعه کاخ چشمگیر را با الهام از مدل های بین النهرین ایجاد کرد. میراث باشکوه دیگر ایران، میدان نقش جهان، دومین میدان بزرگ جهان است که توسط شاه عباس اول بزرگ در آغاز قرن هفدهم ساخته شده است و از هر طرف با بناهای باستانی و با یک سری بازی های دو طبقه با هم مرز است. ، این سایت به خاطر مسجد سلطنتی ، مسجد شیخ لطف الله ، رواق باشکوه قیصریه و کاخ تیموری قرن 15 شناخته شده است. هر یک گواهی تأثیرگذار بر سطح زندگی اجتماعی و فرهنگی در ایران در دوران صفویه است.

آژانس مسافرتی شهرزادبال با بیش از 10 سال تجربه در قلب شهر اصفهان طیف گسترده ای از اقامتگاه های بین المللی و داخلی را به شما ارائه می دهد تا شانس انتخاب بهترین تورهای ایران با بهترین پروازها و خدمات هتل را به شما ارائه دهند. ما یک هلدینگ خصوصی هستیم که کار اصلی آن پذیرایی از گردشگران خارجی با ملیت های مختلف است.

وظیفه ما به عنوان یک شرکت مسافرتی پیشرو و مجری تور ایرانی مراقبت از همه چیز در مورد مسافران بین المللی به ایران است. داشتن پیشینه اداره یک هتل 4 ستاره واقع در قلب اصفهان رابطه قاطعی با هتل های عالی رتبه ایرانی در سراسر کشور ایجاد کرده است. موفقیت ما مبتنی بر مراقبت از مشتری ، توسعه محصول نوآورانه ، سیاست های اصلی قیمت گذاری و علاقه به کاری است که انجام می دهیم.

اگر سفر هنگام غافلگیری بیشترین پاداش را داشته باشد ، ممکن است ایران با ارزش ترین مقصد کره زمین باشد.

تیم مدیریت و توسعه شهرزادبال

امیرمسعود لوافان

رئیس هیئت مدیره

محمد پورمقدم

مدیر‌عامل

لیلا جاودان

مدیر بازرگانی

شهره نقش

مدیر فنی

سمیرا حکیم داوودی

کارشناس فروش

الهام رییسی

کارشناس تورهای خارجی

مریم شفیعی

کارشناس تورهای خارجی

فرم درخواست همکاری

اگر دوست دارید با شهرزادبال کار کنید ، می توانید درخواست خود را از طریق این فرم ارسال کنید

">
">
">
ل" requiratme-pquirate ">
>
کاارکورهایتلن (#, -, *, etc)ن پذیفشتن می شهن"M""> >
">
لۆکرلۆ" requiratme-pquirate ">
">
">
کارشناس تورهای خارجی

-siiption">کارشنایسل"on-align-strx-aber_textoolo""on-align-strx-a4 ele0input-si="1" t_typer,.e-foNuir2t-populated">locr/wp-cxtoolo""on-align-strx-at elemento[]رزسل" requiratme-pquir4421e821a-id="1e47c1
mentor-negividetexalse data-wivg xmlnsnt-ful://www.w3.org/2000/ivg" op-cBox="0 0load0loadr-freserveAsplt Rr/wp="&one datکاic"}">
فرم درخواست همکاری<572450/div>
فرم درخواست همکاری<5986b05cdiv>
فرم درخواست همکاری<992d682
ex-grow:0}.p:calc(_-ivg:width ofaber_{.elementor-form .elementor-button .elementor-buttolementor-bnegividelmenmentorontenttmenox-wrapper{-webkit-p:calc(v-اری<.elemection:row;flex-dp:calc(-rator,.e-:beforefs-flexboize:.85em}.elemewebkit-p:calc(v-اری<.elemection:row;flex-dp:calc(_-x-grow:xt-aligansition:wem}.elemewebkit-p:calc(v-اری<.elemelay:-ms-flexbox;dp:calc(lex-grow:0}.p:calc(-rator,.e->ex-grow:0}.p:calc(_-ivg:catorofaber_{.elementor-form .elementor-button .elementor-buttolementor-bnegividelmenmentorontenttmenox-wrapper{-webkit-p:calc(v-اری<.elemelay:-ms-flexbox;dp:calc(-rator,.e-:aftlefs-flexboize:.85em}.elemewebkit-p:calc(v-اری<.elemelay:-ms-flexbox;dp:calc(_-x-grow:xt-aligairst-childem}.elemewebkit-p:calc(hidden,.elementot-imagep:calc(v-op-c-emen- .e-)hidden,.elementot-imagep:calc(v-op-c-emen-form)for-grow:0}.p:calc(-rator,.e-fng,30pxdicar-paddp:calc(vng,30pxator-) r-paddp:calc(vng,30px);hei) r-paddp:calc(vindicaox-wrapper{-webkit-p:calc(v-rator,.e-> ceholor{-ep:calc(vng,30px);heig&oneox-wrapper{-webkit-p:calc(v-rator,.e-> ceholorn,.elementot-imagep:calc(v-op-c-emen-st-grow:0}.p:calc(-rator,.e-mentor-widget-imagep:calc(v-rator,.e-> ceholorhidden,.elementot-imagep:calc(v-op-c-emen)for-grow:0}.p:calc(-rator,.e-:aftlementor-widget-imagep:calc(v-rator,.e-> ceholorhidden,.elementot-imagep:calc(v-op-c-emen)for-grow:0}.p:calc(-rator,.e-:beforementor-widget-imagep:calc(v-rator,.e-> ceholorhiddeleted-se,.elementot-imagep:calc(v-op-c])for-grow:0}.p:calc(-rator,.e-fndicator__l.eleabel{text-alip:calc(vceholoress-met)}.elementmaskdicator-paddp:calc(vceholorerm__pload_l.askdicator-paddp:calc(vceholorerm__pload_l.elementmaskdrepeat:r-paddp:calc(vceholorerepeat);maskdrepeat:r-paddp:calc(vceholorerepeat); [class*=indicator--shap:calc(vindical.elementmaskddget-:r-paddp:calc(vceholoreurl);maskddget-:r-paddp:calc(vceholoreurl)ox-wrapper{-webkit-p:calc(v-noفرم درخواست همکاری<57fe4041div>
فرم درخواست همکاری<62f4b6eypr_tex="ele.e-folitor-groout-elemenpr_tex="ele.elemelay:-mr_tex="elemobilee.elememage-bpopulated">litorntor-emek-contNext&qpr_tex="ele

کاارe47c1 ,uiram0rato-ms-flex-aae-folitornterge03132008 e,uiزr-fies[r-go-02-1-150x15 liox-content">

کاارe47c1 ,uiram0rato-ms-flex-aae-folitorntergeinfo@ttps://shahrzad e,uiزr-fies[r-go-02-1-150x15کارشناس تورهای خارجی

کtor-flemق؈ق uiratیequiuirtor-siار کو <ار لوتrt کبfleرr-fimentuiratلوسe-boxentor-fielentoequiج ss="سtیemage.default">
کارشناس توره>
grid<-populated">
grid<-pementor-widget-conget" datamentor-widget-imageiocialaae-fsoopulated">gridgridspan{display:-webkit-box;display:-ms-flexbox;displators__indicator-;cursseppoige-box-wrapper{-iocialaae-f iators__indicatoiocialaae-faae-far__sen}ldem}.elemeiocialaae-fator--state-compleiocialaae-faae-far__sen}ldem}.elemeiocialaae-ficators__indt-align:}ldem}.elemeiocialaae-fihgrou{olex-ty:.9;r__sepafff}ldem}.elemeiocialaae-f-androidxs__indicator__sepaa4c639}ldem}.elemeiocialaae-f-appn-it__indicator__sepa999}ldem}.elemeiocialaae-f-behanc-it__indicator__sepa1769ff}ldem}.elemeiocialaae-f-bitbucketit__indicator__sepa205081}ldem}.elemeiocialaae-f-codepenit__indicator__sepa00:}ldem}.elemeiocialaae-ft_tlicnextit__indicator__sepa39f}ldem}.elemeiocialaae-f-devian-numit__indicator__sepa05cc47}ldem}.elemeiocialaae-f-diggit__indicator__sepa005be2}ldem}.elemeiocialaae-f-dribbbn-it__indicator__sepaea4c89}ldem}.elemeiocialaae-f-dem}.elemit__indicator__sepad30c5c}ldem}.elemeiocialaae-f-dnvelop-it__indicator__sepaea4335}ldem}.elemeiocialaae-f-facebook,ldem}.elemeiocialaae-f-facebook-fit__indicator__sepa3b5998}ldem}.elemeiocialaae-f-flickmit__indicator__sepa0063dc}ldem}.elemeiocialaae-f-foursator--s__indicator__sepa2d5be3}ldem}.elemeiocialaae-f-free-code-camp,ldem}.elemeiocialaae-f-freecodecampit__indicator__sepa00640:}ldem}.elemeiocialaae-ftgithubit__indicator__sepa333}ldem}.elemeiocialaae-f-gitlabit__indicator__sepae24329}ldem}.elemeiocialaae-f-glob--s__indicator__sepa818a91}ldem}.elemeiocialaae-f-googleeplus,ldem}.elemeiocialaae-f-googleeplus-git__indicator__sepadd4b39}ldem}.elemeiocialaae-f-houzzit__indicator__sepa7ac142}ldem}.elemeiocialaae-f-instagram-s__indicator__sepa262626}ldem}.elemeiocialaae-f-jsfiddn-it__indicator__sepa487aa2}ldem}.elemeiocialaae-f-emek-s__indicator__sepa818a91}ldem}.elemeiocialaae-f-emekedin,ldem}.elemeiocialaae-f-emekedin-init__indicator__sepa0077b5}ldem}.elemeiocialaae-f-medium-s__indicator__sepa00ab6b}ldem}.elemeiocialaae-f-meetupit__indicator__sepaec1c4:}ldem}.elemeiocialaae-ftmixcloudxs__indicator__sepa273a4b}ldem}.elemeiocialaae-f-odnok datnikixs__indicator__sepaf4731c}ldem}.elemeiocialaae-f-pige-besmit__indicator__sepabd081c}ldem}.elemeiocialaae-f-product-hunmit__indicator__sepada552f}ldem}.elemeiocialaae-f-recatmit__indicator__sepaff450:}ldem}.elemeiocialaae-ftrstit__indicator__sepaf26522}ldem}.elemeiocialaae-f-shopp"> cnumit__indicator__sepa4caf5:}ldem}.elemeiocialaae-ftskyp-it__indicator__sepa00aff:}ldem}.elemeiocialaae-ftslideentr--s__indicator__sepa0077b5}ldem}.elemeiocialaae-f-snapchamit__indicator__sepafffc0:}ldem}.elemeiocialaae-ftsicatcloudxs__indicator__sepaf8:}ldem}.elemeiocialaae-ftspoay:-xs__indicator__sepa2ebd59}ldem}.elemeiocialaae-f-stack-nt:centexs__indicator__sepafe7a15}ldem}.elemeiocialaae-f-steam-s__indicator__sepa00adee}ldem}.elemeiocialaae-f-stumbn-uponit__indicator__sepaeb4924}ldem}.elemeiocialaae-f-tdemgram-s__indicator__sepa2ca5e:}ldem}.elemeiocialaae-ftthumb-tackit__indicator__sepa1aa1d8}ldem}.elemeiocialaae-f-tridicvisemit__indicator__sepa589442}ldem}.elemeiocialaae-f-tumbnmit__indicator__sepa35465c}ldem}.elemeiocialaae-f-twitchit__indicator__sepa6441a5}ldem}.elemeiocialaae-f-twittleft__indicator__sepa1da1f2}ldem}.elemeiocialaae-f-vibleft__indicator__sepa665cac}ldem}.elemeiocialaae-f-vimeoit__indicator__sepa1ab7ea}ldem}.elemeiocialaae-f-vkit__indicator__sepa45668e}ldem}.elemeiocialaae-f-weiboit__indicator__sepadd243:}ldem}.elemeiocialaae-ftweixinit__indicator__sepa31a918}ldem}.elemeiocialaae-f-whamsapp-s__indicator__sepa25d366}ldem}.elemeiocialaae-f-r-fipddings__indicator__sepa21759b}ldem}.elemeiocialaae-f-x-wr{s__indicator__sepa026466}ldem}.elemeiocialaae-f-yelp-s__indicator__sepaaf0606}ldem}.elemeiocialaae-f-youtub--s__indicator__sepacd201f}ldem}.elemeiocialaae-f-50:px-s__indicator__sepa0099e5}ldem}.elemeis__indicatorlex-grow:0}.s-inldem}.elemeiocialaae-fdrelementorhape-square{10%;orhape-square{10%}ldem}.elemeis__inalign- ex-grow:0}.s-inldem}.elemeiocialaae-fdrelementorhape-square{50%;orhape-square{rging{height:aud70a" data-element_tyiocialaae-fsen" namequeriedst_igriddata-widge< ,uiram0rato-ms-flex-agrid www.facebookscom/
Facebook-f e,uiزr-fies[r-go-02-1-1 e,uiزr-fie< ,uiram0rato-ms-flex-agrid www.emekedinscom/in/
Lmekedin-in e,uiزr-fies[r-go-02-1-1 e,uiزr-fie< ,uiram0rato-ms-flex-agrid youtu.be/cNh4sb942EA" target="_blanktye1ل" re,ui" data-element_tyicreef-only">Youtub- e,uiزr-fies[r-go-02-1-1 e,uiزr-fie< ,uiram0rato-ms-flex-agridWeixin e,uiزr-fies[r-go-02-1-1 e,uiزr-fie< ,uiram0rato-ms-flex-agrid t.me/S
Tdemgram-plan- e,uiزr-fies[r-go-02-1-1 e,uiزr-fie< ,uiram0rato-ms-flex-agrid api.whamsappscom/ end?phone=9891lass1340" target="_blanktye1ل" re,ui" data-element_tyicreef-only">Whamsapp e,uiزr-fies[r-go-02-1-1 e,uiزr-fie< ,uiram0rato-ms-flex-agridInstagram e,uiزr-fies[r-go-02-1-1 e,uiزr-f ng-title elementor-silementor-sارشناس تورهای خارجی

ex-grow:0}.2-pementor-widmentor-ementor-widmentor--27b1295 >pementor-widmentor-lement_typ{x-pack:cepx epx epx epx;{display:noneckit-box ex-grow:0}.2-pementor-widmentor-ementor-widmentor--b6ey5eeementor-widdefaultldem}.elemewebkit-n" n{enter;justify-conte}ex-grow:0}.2-pementor-widmentor-ementor-widmentor--b6ey5eeementor-widdefaulementor-widmentor-[col-1on-height-defar-eleme] >pementor-widwebkit-n" nementor-widmentor-lement_typ{.elemem-flexbox;displenter;justify-conte}ex-grow:0}.2-pementor-widmentor-ementor-widmentor--2451974pementor-widnav-toru ex-grow:0}.sustds-indfamily:"VazirFN", Safseserif;justify;just);l}ex-grow:0}.2-pementor-widmentor-ementor-widmentor--2451974pementor-widnav-toru--maisplay:inline-sustdr__sepaEAEAEA;-stataEAEAEA;}ex-grow:0}.2-pementor-widmentor-ementor-widmentor--ce8b8ecdratoae-folitorne-form__:14);l}ex-grow:0}.2-pementor-widmentor-ementor-widmentor--ce8b8ec ex-grow:0}.s-inolitornterdr__sepaF2F0F0l}ex-grow:0}.2-pementor-widmentor-ementor-widmentor--ce8b8ec ex-grow:0}.s-inolitorsustihgrou ex-grow:0}.s-inolitornterdr__sepe-co ratoglobalar__se-02409bc )l}ex-grow:0}.2-pementor-widmentor-ementor-widmentor--ce8b8ec ex-grow:0}.s-inolitorsust >pementor-wids-inolitornter, ex-grow:0}.2-pementor-widmentor-ementor-widmentor--ce8b8ec ex-grow:0}.s-inolitorsust >pads-indfamily:"VazirFN", Safseserif;}ex-grow:0}.2-pementor-widmentor-ementor-widmentor--fea24bf{ddgrid pementor-widwebkit-get" data{t-align-1epx epx epx epx;x-pack:c1epx 1epx 1epx 1epxing,30px);height:varng,30pxator-p2px epx epx epx;ate-active{color: ratoglobalar__se-02409bc )l}ex-grow:0}.2-pementor-widmentor-ementor-widmentor--515f31f, ex-grow:0}.2-pementor-widmentor-ementor-widmentor--515f31f >pementor-widground_background&{orhape-square{10px 1epx 1epx 1epxi}ex-grow:0}.2-pementor-widmentor-ementor-widmentor--515f31f{x-pack:cepx epx epx epx;{#mentor-widemenp-modala2-pedialog-tossagefndicat90vwndicators__i;{#mentor-widemenp-modala2-{splay:-ms-flexbox;displenter;justify-contepoige-b-ev-cos:allrs__indicator__seprgba(0,0,0,.8);{#mentor-widemenp-modala2-pedialog-closealign:c{ementor-form dica8.5%;{#mentor-widemenp-modala2-pedialog-webkit-get"or-{.r.ir/wp-cdurr/wp-bk.2srs__indicator__sepa16163F;orhape-square{10px 1epx 1epx 1epxior-b pementor-widwebkit-n" nementor-widmentor-lement_typ{.elemem-flexbox;displenter;justify-conte}ex-grow:0}.2-pementor-widmentor-ementor-widmentor--fea24bf{dd.e-form__:20ddi}ex-grow:0}.2-pementor-widmentor-ementor-widmentor--515f31f, ex-grow:0}.2-pementor-widmentor-ementor-widmentor--515f31f >pementor-widground_background&{orhape-square{10px 1epx 1epx 1epxi}#mentor-widemenp-modala2-pedialog-webkit-get"or-{orhape-square{10px 1epx 1epx 1epxi}#mentor-widemenp-modala2-pedialog-closealign:c{dica4.5%;{{@media(.tenwp-con768t-){display:non2-pementor-widmentor-ementor-widmentor--b6ey5eefndicat72.768%e}ex-grow:0}.2-pementor-widmentor-ementor-widmentor--c5a4c69fndicat27.098%;{{@media(.ir/wp-con1024t-) and (.tenwp-con768t-){display:non2-pementor-widmentor-ementor-widmentor--b6ey5eefndicatoad_l}ex-grow:0}.2-pementor-widmentor-ementor-widmentor--c5a4c69fndicatoad_l}{@media(.ir/wp-con767t-){display:non2-pementor-widmentor-ementor-widmentor--27b1295 >pementor-widmentor-lement_typ{x-pack:cepx epx epx epx;{display:non2-pementor-widmentor-ementor-widmentor--ce8b8ec ex-grow:0}.s-inolitorsustshidden,.elementopementor-wids-inolitornter, ex-grow:0}.2-pementor-widmentor-ementor-widmentor--ce8b8ec ex-grow:0}.s-inolitorsust >pads-indfy;just);l}ex-grow:0}.2-pementor-widmentor-ementor-widmentor--fea24bf{dd.e-form__:17);l}ex-grow:0}.2-pementor-widmentor-ementor-widmentor--396226aform__indicast);lnt:center;-webkt);l}ex-grow:0}.2-pementor-widmentor-ementor-widmentor--03807d7 >pementor-widwebkit-get" data{x-pack:c1epx 1epx 1epx 1epxing,30pxator-p2px epx epx epx;}ex-grow:0}.2-pementor-widmentor-ementor-widmentor--515f31f, ex-grow:0}.2-pementor-widmentor-ementor-widmentor--515f31f >pementor-widground_background&{orhape-square{15px 15px epx epx;}ex-grow:0}.2-pementor-widmentor-ementor-widmentor--515f31f{x-pack:cepx epx epx epx;{#mentor-widemenp-modala2-pedialog-tossagefndicat30epx;{#mentor-widemenp-modala2-{splay:-ms-flexbox;displenter;justify-conte}#mentor-widemenp-modala2-pedialog-webkit-get"or-{orhape-square{10px 1epx 1epx 1epxi}#mentor-widemenp-modala2-pedialog-closealign:c{dica3_l}{g{height:aud70aon-align-strx-aber_teemenp""on-align-strx-a4 ele0nput-si="1" t_typer,.e-foNuir2tpopulated">locr/wp-cemenp""on-align-strx-asection-height-destrranc-_ur.ir/wp-quot;PreviousfadeInUp_label":exit_ur.ir/wp-quot;PreviousfadeInUp_label":etrranc-_ur.ir/wp-_durr/wp-quot;Pright-deunitquot;Previouspxquot;son_widthm__quot;Prk.2on_widthm__t_label:[]}on_widtti.teg_label:[]}رزسل" requiratme-pquir4421e821a-id="1e47c1
plucens/mentor-widero/datets/css/ss="elenav-toru-rtl.minscss">es[